Voorwaarden

Beknopte bestelvoorwaarden
- minimum orderbedrag bij bestelling in de webshop € 50 excl btw
- verzendkosten binnen NL € 12.50 excl btw

- verzending via postNL
- gratis verzending binnen NL bij een bestelling vanaf € 300 excl btw
- niet voorradige artikelen worden in backorder gehouden

- levering na plaatsing bestelling is tussen de 5 a 14 werkdagen 

Wilt u klant worden?
Bent u een wederverkoper (winkel, markt, webshop) van woondecoratie/ cadeau artikelen en als zodanig ingeschreven bij de Kamer van Koophandel dan kunt u ons aanvraagformulier invullen. U ontvangt dan zo snel mogelijk een inlogcode voor onze webshop zodat u de prijzen kunt zien en een bestelling kunt plaatsen. De order wordt altijd vooruit betaald en dan geleverd.

Vestigingsadres:

Prinsenkamp 104
7681BH Vroomshoop

Telefoonnummer: +31 (0)640527770, te bereiken van 9:30 t/m 15:00 uur
E-mail: info@decoholland.nl

BTW nummer: NL001415273B74
KvK nummer: 08186538

Algemene voorwaarden
Artikel 1
1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten die Deco holland, gevestigd te Vroomshoop, sluit met een wederpartij die handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf. Afwijking van deze voorwaarden is in onderling overleg mogelijk, doch dient uitsluitend schriftelijk te geschieden.
2. De overeenkomsten als genoemd in lid 1 van dit artikel, betreffen alle overeenkomsten door Deco holland gesloten, doch met name verkoopovereenkomsten.                                             3. Producten die op maat besteld worden, kunnen niet geannuleerd worden.

Overeenkomst
Artikel 2
Een overeenkomst komt tot stand indien Deco holland een opdracht schriftelijk bevestigd heeft of daaraan daadwerkelijk uitvoering heeft gegeven.

Overmacht
Artikel 3
1. Onder overmacht wordt verstaan: iedere situatie waarin Deco holland haar verplichtingen of een deel daarvan niet kan nakomen als gevolg van omstandigheden gelegen buiten de schuld van Deco holland en welke omstandigheden evenmin op grond van de wet, een door Deco holland gegeven garantie of de verkeersopvattingen aan Deco holland kunnen worden toegerekend.
2. In ieder geval gelden de navolgende omstandigheden als overmacht:
- natuurrampen,
- oorlogen, internationale of nationale gewapende conflicten en voorbereidingen daartoe,
- maatregelen van binnenlandse of buitenlandse overheden.

Levering
Artikel 4
- Levering vindt plaats zolang de voorraad strekt. (De levering van de artikelen duurt maximaal 14 dagen. Betaling vooraf overmaken per internetbankieren, Ideal)
- In het kader van de regels van de koop op afstand zal Deco holland bestellingen tenminste binnen 60 dagen uitvoeren. Indien dit niet mogelijk is (doordat het bestelde niet op voorraad of leverbaar is), of er is om andere reden vertraging, of een bestelling kan niet dan wel slechts gedeeltelijk worden uitgevoerd, dan ontvangt de wedeverkoper binnen 2 maand na plaatsing van de bestelling bericht.
- Aan de leveringsplicht van Deco holland zal, behoudens tegenbewijs, zijn voldaan zodra de door Deco holland geleverde zaken een keer aan de afnemer zijn aangeboden. Bij bezorging aan huis strekt het rapport van de vervoerder, inhoudende de weigering van acceptatie, tot volledig bewijs van het aanbod tot levering.
- Alle op de website genoemde termijnen zijn indicatief. Aan de genoemde termijnen kunnen derhalve geen rechten worden ontleend.

Aansprakelijkheid voor de geleverde zaken:
Artikel 5
1. Met betrekking tot de geleverde zaken is Deco holland uitsluitend aansprakelijk met inachtneming van het hierna volgende:
a) in het geval door Deco holland garantie is verstrekt, wordt door Deco holland aansprakelijkheid aanvaard, in zoverre dit uit de garantievoortvloeit;
b) voor opzet of schuld van eigenaar van Deco holland of leidinggevende ondergeschikten en voor opzet en/of grove schuld van andere ondergeschikten aanvaardt Deco holland aansprakelijkheid voor zover dit bij de wederpartij schade tot gevolg heeft;
c) aansprakelijkheid van Deco holland wordt opgeheven in het geval van overmacht.
d) de aansprakelijkheid van Deco holland is te allen tijde beperkt tot een bedrag overeenkomend met 100% van het factuurbedrag.
e) indien sprake is van deelleveranties en deelfacturen, dan dient bij de berekening van de beperking van aansprakelijkheid te worden uitgegaan van de deelfactuur die betrekking heeft op de leverantie waaruit de aansprakelijkheid voortvloeit;
2. De wederpartij vrijwaart Deco holland tegen elke actie van derden welke is gebaseerd op inbreuk van auteursrecht, terzake van de door de wederpartij bij haar in uitvoering gegeven opdrachten.

Levertijd
Artikel 6
1. Tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen, zijn de door Deco holland opgegeven levertijden niet te beschouwen als fatale termijnen.
2. Indien vertraging in de aflevering binnen redelijke grenzen blijft, zal dit voor de wederpartij geen aanleiding kunnen zijn om tot ontbinding van de overeenkomst over te gaan.
3. De aansprakelijkheid van Deco holland voor eventuele schade van de wederpartij wegens overschrijding van een opgegeven fatale termijn is tot het navolgende beperkt:
- Indien een niet tijdige nakoming schade tot gevolg heeft, welke niet tijdige nakoming veroorzaakt is door opzet of grove schuld van bestuurders van Deco holland of leidinggevende ondergeschikten of door opzet of grove schuld van andere ondergeschikten, dan is Deco holland volledig aansprakelijk;
- de aansprakelijkheid van Deco holland in het geval van niet tijdige nakoming is beperkt tot een bedrag overeenkomende met de factuurprijs. Deco holland is nimmer aansprakelijk voor gederfde winst of stagnatieschade.

Betalingsvoorwaarden, buitengerechtelijke incassokosten en recht van retentie.
Artikel 7
1. Betaling dient te geschieden zonder korting of schuldvergelijking binnen 5 dagen na factuurdatum tenzij anders overeengekomen.
2. Indien de wederpartij in verzuim is zijn betalingsverplichting na te komen, dan wordt hij jegens Deco holland de wettelijke rente verschuldigd over het nog openstaande factuurbedrag of een gedeelte daarvan, waarbij een gedeelte van een maand voor een volle maand wordt berekend, en wel vanaf 30 dagen na factuurdatum. Tevens wordt de wederpartij jegens Deco holland alsdan verschuldigd de redelijke kosten ter verkrijging van voldoening buiten rechte, welke kosten -met een minimum van EUR 45,- -worden berekend geheel overeenkomstig het incassotarief voor advocaten, vastgesteld door de Nederlandse Orde van Advocaten.
3. Deco holland heeft de vrijheid te bepalen op welke schulden betalingen van de wederpartij worden toegerekend, doch in ieder geval zullen betalingen allereerst in mindering worden gebracht op rente en buitengerechtelijke incassokosten.
4. In ieder geval is Deco holland terzake van goederen die zij van de wederpartij onder zich heeft, gerechtigd totdat haar totale vordering op de wederpartij is voldaan, gebruik te maken van haar recht van retentie.
5. Deco holland behoudt zich het recht voor toekomstige leveringen ter discussie te stellen, indien van een eerdere levering de betalingstermijn 5 dagen is overschreden.

Eigendomsvoorbehoud en pandrecht:
Artikel 8
1. De door Deco holland geleverde zaken blijven het eigendom van Deco holland, totdat de wederpartij de geleverde zaken aan Deco holland betaald heeft en de wederpartij eventuele verplichtingen tot schadevergoedingen is nagekomen.
2. Zaken waarop het eigendomsvoorbehoud van Deco holland rust, kunnen slechts in het kader van de normale bedrijfsuitoefening van de wederpartij worden doorverkocht.
3. In het geval de wederpartij zijn verplichtingen jegens Deco holland niet nakomt, dan wel een gegronde vrees bestaat dat de wederpartij zulks niet zal doen, is Deco holland gerechtigd geleverde zaken waarop het eigendomsvoorbehoud rust, bij de wederpartij of derden die de zaak voor de wederpartij houden, weg te halen of weg te doen halen. De wederpartij dient Deco holland hiertoe de volledige medewerking te verlenen, bij gebreke waarvan de wederpartij jegens Deco holland een boete verbeurt van 10% van het door de wederpartij verschuldigde, voor iedere dag dat de wederpartij jegens Deco holland in gebreke blijft.
4. De wederpartij verplicht zich jegens Deco holland om in het geval derden rechten op de zaken waarop het eigendomsvoorbehoud van Deco Holland rust, willen vestigen dan wel willen doen gelden, terstond Deco holland hiervan op de hoogte te brengen en de derden te informeren omtrent het eigendomsvoorbehoud van Deco holland.
5. De wederpartij verplicht zich jegens Deco holland om binnen redelijke grenzen medewerking te verlenen aan alle maatregelen die Deco holland ter bescherming van haar eigendomsrecht met betrekking tot de zaken wil treffen.

Bevoegde rechter
Artikel 9
1. Alle geschillen, ook daaronder begrepen die welke slechts door ‚‚n der partijen als zodanig wordt beschouwd, welke naar aanleiding van aanbiedingen, overeenkomsten of leveringen tussen partijen mocht ontstaan, zullen worden beslecht door de bevoegde rechter in het Arrondissement van de hoofdvestigingsplaats van Deco holland.
2. Indien volgens de wet een andere rechter bevoegd is dan de in het eerste lid van dit artikel aangewezen rechter, heeft de wederpartij het recht om binnen een maand nadat zij door of namens Deco holland op de hoogte is gebracht van het feit dat het geschil aan de bevoegde rechter in het Arrondisement van de hoofdvestigingsplaats van Deco holland zal worden voorgelegd, te verklaren dat hij niet instemt met het beroep op het eerste lid van dit artikel.
3. Onverminderd het bepaalde in de leden 1 en 2 van dit artikel is Deco holland bevoegd de in de het lid 1 van dit artikel genoemde geschillen voor te leggen aan de naar de normale regels van competitie bevoegde rechter.

Toepasselijk recht
Artikel 10
Op elke overeenkomst tussen Deco holland en de wederpartij is Nederlands recht van toepassing

 

© 2019 - 2024 Decoholland | sitemap | rss | webwinkel beginnen - powered by Mijnwebwinkel